Prawo pracy

Blog naukowy dla praktyków profesora Arkadiusza Sobczyka

Wszystkie artykuły

Ostatnie artykuły

Praca dodatkowa i jej umowny zakaz a BHP

P

Problematyka umownego zakazu pracy dodatkowej jest w Polsce podejmowana dość rzadko i chaotycznie. Inaczej być nie może. Postrzeganie stosunku pracy jako pochodnej kontraktu prywatnego przesuwa całe zagadnienie w świat absolutyzowania wolności pracy, która nie może być niczym ograniczona...

Udział w szkoleniach obowiązkowych a wynagrodzenie za pracę

U

Nowelizacja kodeksu pracy, która zgodnie z deklaracjami prawodawcy ma wdrażać dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej dotyczy m. in. problematyki szkoleń. W tym miejscu zajmiemy się analizą art. 94[13] k.p., choć nie jest to regulacja jedyna...

Co to jest „ogólna polityka szkoleniowa”?

C

Wyraz „polityka” w kontekście funkcjonowania zakładu pracy pojawia się w kodeksie pracy dwukrotnie. Nie znaczy to, że w zakładach nie stosuje się innych polityk. Niewiele osób jednak wie, czym jest polityka w ujęciu zakładowym. Nowelizacja kodeksu pracy nakazuje jednak zmierzyć się z tym pojęciem...

Urlopy rodzicielskie a awansowanie pracowników

U

Kwietniowa nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła m.in. obowiązek informowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości awansu i wolnych stanowiskach pracy (art. 94[2] k.p.). Powyższa regulacja jest prezentowana jako element wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

W sprawie limitu dni pracy zdalnej okazjonalnej

W

Zgodnie z art. 67[33] § 1 praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 67[19]–67[24] oraz art. 67[31] § 3 (art. 67[33] § 2)...

Zwolnienie pracownika od pracy z powodu siły wyższej po nowelizacji – próba ratowania racjonalności

Z

Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 148[1] k.p. pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości...

O „zasadach” przemieszczania się pracowników między miejscami wykonywania pracy

O

Skutkiem nowelizacji kodeksu pracy wdrażającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej jest m.in. wprowadzenie nakazu poinformowania pracownika o zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy, jeśli tych miejsc jest kilka...

O Autorze

Polski prawnik, radca prawny, profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej.

Odwiedź stronę Kancelarii