KategoriePrawo pracy

Teren monitorowany czy nadzorowany?

Niniejszy tekst dotyczy monitoringu uregulowanego w kodeksie pracy, a ściślej, „monitoringu wizyjnego”. Kodeks pracy reguluje bowiem także inne formy monitoringu. Ponadto, monitoring może być stosowany również w przypadkach nieuregulowanych w kodeksie pracy. Wszak kodeks nie zabrania stosowania RODO...

Co to jest „komisja socjalna”?

Odpowiedź na powyższe i zwięzłe pytanie jest bardzo trudna, albowiem sięga podstawowych zagadnień z zakresu prawoznawstwa. Zapewne z tego powodu Czytelnik nie znajdzie jego wyjaśnienia w powszechnie dostępnej literaturze. Pomijam oczywiście popularne wypowiedzi z których wynika, że powoływanie komisji jest wręcz oczywiste, a które nie zawierają prawniczego uzasadnienia...

W sprawie dopuszczalności cofnięcia zgody pracodawcy na pracę elastyczną

Regulacja prawna dotycząca pracy elastycznej dla pracowników wychowujących dziecko do ukończenia 8. roku życia wywołuje zrozumiany niepokój wśród pracodawców. Przepis potencjalnie dotyczy kilkuletnich okresów modyfikacji organizacji pracy. Wprowadzona do kodeksu pracy regulacja art. 188[1] k.p. zawiera przy tym szereg pojęć ogólnych, co będzie zapewne źródłem problemów interpretacyjnych...

Problemów z umowami na zastępstwo ciąg dalszy

Problemy z wykładnią dotyczącą umów na zastępstwo, czy też umów zawieranych do prac dorywczych lub sezonowych, są znane od lat. W moim przekonaniu sprawa wróci ze zdwojoną intensywnością. Powyższe wiąże się z ostatnią nowelizacją kodeksu pracy. Zgodnie z aktualną wersją 29 § 1...

Praca dodatkowa i jej umowny zakaz a BHP

Problematyka umownego zakazu pracy dodatkowej jest w Polsce podejmowana dość rzadko i chaotycznie. Inaczej być nie może. Postrzeganie stosunku pracy jako pochodnej kontraktu prywatnego przesuwa całe zagadnienie w świat absolutyzowania wolności pracy, która nie może być niczym ograniczona...

Udział w szkoleniach obowiązkowych a wynagrodzenie za pracę

Nowelizacja kodeksu pracy, która zgodnie z deklaracjami prawodawcy ma wdrażać dyrektywę 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej dotyczy m. in. problematyki szkoleń. W tym miejscu zajmiemy się analizą art. 94[13] k.p., choć nie jest to regulacja jedyna...

Co to jest „ogólna polityka szkoleniowa”?

Wyraz „polityka” w kontekście funkcjonowania zakładu pracy pojawia się w kodeksie pracy dwukrotnie. Nie znaczy to, że w zakładach nie stosuje się innych polityk. Niewiele osób jednak wie, czym jest polityka w ujęciu zakładowym. Nowelizacja kodeksu pracy nakazuje jednak zmierzyć się z tym pojęciem...

Urlopy rodzicielskie a awansowanie pracowników

Kwietniowa nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła m.in. obowiązek informowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości awansu i wolnych stanowiskach pracy (art. 94[2] k.p.). Powyższa regulacja jest prezentowana jako element wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

W sprawie limitu dni pracy zdalnej okazjonalnej

Zgodnie z art. 67[33] § 1 praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 67[19]–67[24] oraz art. 67[31] § 3 (art. 67[33] § 2)...

Zwolnienie pracownika od pracy z powodu siły wyższej po nowelizacji – próba ratowania racjonalności

Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 148[1] k.p. pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości...

O Autorze

Polski prawnik, radca prawny, profesor zwyczajny i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa pracy o rozległej praktyce procesowej oraz negocjacyjnej.

Odwiedź stronę Kancelarii